Current List of Shakuhachi's For Sale

Shakuhachi for sale (1.2-2.4 Ji-ari)

Shakuhachi Jiari 1.6 #B001

#B001

1.6E - Sold

Shakuhachi Jiari 1.6 #B006

#B006

1.5F

Shakuhachi Jiari 1.8 #B002

#B002

1.8D - Sold

Shakuhachi Jiari 2.0 #B003

#B003

2.0 - Sold

Shakuhachi Jiari 2.4 #B004

#B004

2.4 - Sold

Shakuhachi Jiari 2.4 #B005

#B005

2.4 - Sold

Shakuhachi Jiari 1.8 #B007

#B007

1.8

Shakuhachi Jiari 1.8 #B008

#B008

1.8 - Sold

Shakuhachi Jiari 1.8 #B009

#B009

1.8 - Sold

Shakuhachi Jiari 1.8 #B010

#B010

1.8 - Sold

Shakuhachi Jiari 2.0 #B011

#B011

2.0

Shakuhachi Jiari 2.1 #B012

#B012

2.1

Shakuhachi Jiari 2.0 #B013

#B013

2.0

Shakuhachi Jiari 1.8 #B014

#B014

1.8

Shakuhachi Jiari 1.8 #B015

#B015

1.8

Shakuhachi Jiari #B016

#B016

1.6

Shakuhachi Jiari #B017

#B017

1.6

Shakuhachi Jiari #B018

#B018

1.8

Shakuhachi Jiari #B019

#B019

1.8

Shakuhachi Jiari #B016

#B020

1.8

Shakuhachi Jiari #B021

#B021

2.4

Shakuhachi Jiari #B022

#B022

2.1

Shakuhachi Jiari #B023

#B023

2.4

Shakuhachi for sale (1.2-3.0 Ji-nashi)

Shakuhachi Ji-nashi 1.8D #A001

#A001

1.8D - Sold

Shakuhachi Ji-nashi 2.8F #A002

#A002

2.8F - Sold

Shakuhachi Ji-nashi 2.7G #A003

#A003

2.7G - Sold

Shakuhachi Ji-nashi 3.2E #A004

#A004

3.2E - Sold

Shakuhachi Ji-nashi 2.3 #A005

#A005

2.3A

Shakuhachi Ji-nashi 2.3 #A006

#A006

2.3A - Sold

Shakuhachi Ji-nashi #A007

#A007

3.2E - Sold

Shakuhachi Accessories

Chiku-Shin Shakuhachi Utaguchi Caps

Chiku-shin Shakuhachi Bags

Music CD's

2016, Free Kick FRK-0902

Shakuhachi Music CD Koten Free Kick

Learn More

2016, Free Kick FRK-0903

Shakuhachi Music CD Koten

Learn More

2008, Free Kick FRK-0901

Shakuhachi Music CD Koten Free Kick 2008

Learn More

CD 004

Shakuhachi Music CD

Learn More

CD 005

Shakuhachi Music CD

Learn More

CD 006

Shakuhachi Music CD

Learn More

T-Shirts

Black T-Shirt

Shakuhachi T-Shirt

Learn More

White T-Shirt

Shakuhachi T-Shirt

Learn More

Antique restore SHAKUHACHI for sale

Shakuhachi Antique Restore 1.8D #C001

#C001

1.8D - Sold

Shakuhachi Antique Restore 1.8F #C002

#C002

1.8F - Sold

Shakuhachi Antique Restore 1.8 #C003

#C003

1.8F

Shakuhachi Antique Restore 1.8 #C004

#C004

1.8